बंद

लोकप्रतिनिधी

मतदारसंघ नाव मतदारसंघ प्रकार लोकप्रतिनिधीचे नाव पक्ष पत्ता
03-जळगाव संसद सदस्य उन्मेश भैय्यासाहेब पाटील बीजेपी मु. पो. दरेगाव ता. चाळीसगाव जि. जळगाव. “संघर्ष”, भूषण मंगल कार्यालयाजवळ, भडगाव रोड, चाळीसगाव
04-रावेर संसद सदस्य श्रीमती रक्षा निखिल खडसे बीजेपी मु.पो. कोथळी, ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव, महाराष्ट्र. पिन कोड 425306
10-चोपडा (अज) विधानसभा सदस्य लताबाई चंद्रकांत सोनवणे शिवसेना आदर्श, 396, जयकिसनवाडी, जळगाव ता. जि. जळगाव 425001
11-रावेर विधानसभा सदस्य चौधरी शिरीष मधुकरराव भाराकाँ “सरस्वती”, खिरोदा प्र.यावल, ता. रावेर, जि. जळगाव (महाराष्ट्र) 425504
12-भुसावळ(अजा) विधानसभा सदस्य सावकारे संजय वामन बीजेपी १,तुळजापूर भवानी मंदिर, नवीन क्षेत्र प्रभाग, भुसावळ जि.जळगाव
13-जळगाव शहर विधानसभा सदस्य सुरेश दामू भोळे (राजूमामा) बीजेपी चंद्रमाउली,यशवंत कॉलनी, रिंग रोड, जळगाव ता. जि.जळगाव 425001
14-जळगाव ग्रामीण विधानसभा सदस्य पाटील गुलाब रघुनाथ शिवसेना मु.पोस्ट पाळधी बुद्रुक, महाराणा प्रताप चौक, ता.धरणगाव जिल्हा- जळगाव
15-अमळनेर विधानसभा सदस्य अनिल भाईदास पाटील राकाँप सिद्धि विनायक कॉलनी, धुळे रोड, अमळनेर ता.अमळनेर जि.जळगाव
16-एरंडोल विधानसभा सदस्य चिमणराव रूपचंद पाटील शिवसेना साक्षी इमारत, गजानन गृह निर्माण सोसायटी, पारोळा, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव
17-चाळीसगाव विधानसभा सदस्य मंगेश रमेश चव्हाण बीजेपी शिवनेरी, खरजई रोड, टाकळी प्र.चा.ग.ग्रामपंचायत जवळ, टाकळी प्र.चा. ता. चाळीसगाव जि-जळगाव
18-पाचोरा विधानसभा सदस्य किशोर अप्पा पाटील शिवसेना सिंहगड, भडगाव रोड, चिंतामणी कॉलनी, पाचोरा, जि. जळगाव. 424201
19-जामनेर विधानसभा सदस्य गिरीष दत्तात्रय महाजन बीजेपी बजरंगपुरा, जामनेर, तालुका-जामनेर, जि-जळगाव
20-मुक्ताईनगर विधानसभा सदस्य चंद्रकांत निंबा पाटील अपक्ष भुसावळ रोड, आनंद ट्रेडर्स जवळ, मुक्ताईनगर, ता. मुक्ताईनगर जि-जळगाव पिन -425306