लोकप्रतिनिधी

मतदारसंघ नाव मतदारसंघ प्रकार लोकप्रतिनिधीचे नाव पक्ष पत्ता
03-जळगाव संसद सदस्य उन्मेश भैय्यासाहेब पाटील बीजेपी मु. पो. दरेगाव ता. चाळीसगाव जि. जळगाव. “संघर्ष”, भूषण मंगल कार्यालयाजवळ, भडगाव रोड, चाळीसगाव
04-रावेर संसद सदस्य श्रीमती रक्षा निखिल खडसे बीजेपी मु.पो. कोथळी, ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव, महाराष्ट्र. पिन कोड 425306
10-चोपडा (अज) विधानसभा सदस्य सोनवणे चंद्रकांत बळीराम शिवसेना 396, जयकिसन वाडी, जळगाव 425001
11-रावेर विधानसभा सदस्य हरिभाऊ माधव जावळे बीजेपी मु.पोस्ट भालोद तालुका यावल,जिल्हा -जळगाव पिनकोड 425304
12-भुसावळ(अजा) विधानसभा सदस्य सावकारे संजय वामन बीजेपी न्यू एरिया वार्ड, डेली मार्केट, भुसावळ तालुका भुसावळ जि. जळगाव
13-जळगाव शहर विधानसभा सदस्य सुरेश दामू भोळे (राजूमामा) बीजेपी चंद्रमाउली,यशवंत कॉलनी, रिंग रोड, जळगाव ता. जि.जळगाव 425001
14-जळगाव ग्रामीण विधानसभा सदस्य पाटील गुलाब रघुनाथ शिवसेना मु.पोस्ट पाळधी बुद्रुक, महाराणा प्रताप चौक, ता.धरणगाव जिल्हा- जळगाव
15-अमळनेर विधानसभा सदस्य शिरीषदादा हिरालाल चौधरी अपक्ष आशिष बिल्डिंग, चौधरी गल्ली, नंदुरबार, ता. नंदुरबार, जि. नंदुरबार पिन- 425412
16-एरंडोल विधानसभा सदस्य अण्णासाहेब डॉ. सतीश भास्करराव पाटील राकाँप मु.पोस्ट तामसवाडी, तालुका पारोळा, जि. जळगाव
17-चाळीसगाव विधानसभा सदस्य उन्मेश भैयासाहेब पाटील बीजेपी संघर्ष,भूषण मंगल कार्यालय जवळ,तालुका.चाळीसगाव, जि. जळगाव
18-पाचोरा विधानसभा सदस्य किशोर अप्पा पाटील शिवसेना सिंहगड, भडगाव रोड, चिंतामणी कॉलनी, पाचोरा, जि. जळगाव. 424201
19-जामनेर विधानसभा सदस्य गिरीष दत्तात्रय महाजन बीजेपी बजरंगपुरा, जामनेर, तालुका-जामनेर, जि-जळगाव
20-मुक्ताईनगर विधानसभा सदस्य खडसे एकनाथराव गणपतराव बीजेपी मु.पो. कोथळी,ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव
विधानपरिषद विधानपरिषदेचे सभासद पटेल चंदुभाई विश्रामभाई बीजेपी 78,शिवराम नगर ओंकारेश्वर मंदिर जवळ, जळगाव
विधानपरिषद विधानपरिषदेचे सभासद श्रीमती स्मिता उदय वाघ बीजेपी मु. पोस्ट डांगर बुद्रुक ता. अमळनेर जि. जळगाव