बंद

निवास (हॉटेल / रिसॉर्ट / धर्मशाळा)

शासकीय विश्राम गृहे

 1. शासकीय विश्राम गृह,क्रमांक १,जयकीसनवाडी,नेहरु चौक,जळगाव
 2. शासकीय विश्राम गृह,क्रमांक २,जिल्हाधिकारी बंगल्या समोर जळगाव जिल्हा जळगाव
 3. शासकीय विश्राम गृह,रेल्वे स्टेशन रोड,चाळीसगाव जिल्हा जळगाव
 4. शासकीय विश्राम गृह,भडगाव रोड,पाचोरा,जिल्हा जळगाव
 5. शासकीय विश्राम गृह,एस.टी.स्टँड समोर पारोळा,जिल्हा जळगाव
 6. शासकीय विश्राम गृह,एस.टी.स्टँड समोर,पहुर ता.जामनेर जिल्हा जळगाव
 7. शासकीय विश्राम गृह,एरंडोल जिल्हा जळगाव
 8. शासकीय विश्राम गृह,नेरी,ता.जामनेर,जिल्हा जळगाव
 9. शासकीय विश्राम गृह,भुसावळ जिल्हा जळगाव
 10. शासकीय विश्राम गृह,बोदवड रोड,वरणगाव ता.भुसावळ जिल्हा जळगाव
 11. शासकीय विश्राम गृह,बोदवड ता.बोदवड जिल्हा जळगाव
 12. शासकीय विश्राम गृह,मुक्ताईनगर,जिल्हा जळगाव
 13. शासकीय विश्राम गृह,रावेर स्टेशन रोड,ता.रावेर,जिल्हा जळगाव
 14. शासकीय विश्राम गृह,सावदा,ता.रावेर,जिल्हा जळगाव
 15. शासकीय विश्राम गृह,यावल,जिल्हा जळगाव
 16. शासकीय विश्राम गृह,चोपडा,जिल्हा जळगाव
 17. शासकीय विश्राम गृह,धानोरा,ता.चोपडा,जिल्हा जळगाव
 18. शासकीय विश्राम गृह,म्हसाळा,ता.पारोळा,जिल्हा जळगाव