बंद

कोविड-१९

आरोग्य सेतू आय.व्ही.आर.एस. 1921 (पहा,62 के.बी.)

तहसीलचे नाव क्षेत्र नकाशा आणि इतर माहिती अद्ययावत दिनांक
अमळनेर अमळनेर नगर परीषद  (9 विभाग),गाव मुंगसे (1 विभाग) (पहा, 4.42 एम.बी.) 13/05/2020
पाचोरा पाचोरा नगर परीषद (12 विभाग),गाव अंतुर्ली खु.प्र.लोहारे (1 विभाग),सावखेडा बु.(1 विभाग) (पहा, 2.86 एम.बी.) 01/06/2020
भुसावळ भुसावळ नगर परीषद  (24 विभाग),वरणगाव नगर परीषद  (4 विभाग),खडका गाव (2 विभाग),मोंढळे(1 विभाग), कंडारी(1 विभाग), तळवेल(1 विभाग), दिपनगर(1 विभाग), टहाकळी(1 विभाग) (पहा, 7.16 एम.बी.) 24/05/2020
 

जळगाव

जळगाव शहर महानगरपालिका (39 विभाग) (पहा, 5.56 एम.बी.) 29/05/2020
गाव जळगाव खु.(1 विभाग),सावखेडा (1 विभाग),विटनेर (1 विभाग) पहा, 396 के.बी.) 24/05/2020
चोपडा चोपडा नगर परीषद  (13 विभाग),गाव अडावद (1 विभाग) (पहा, 3.98 एम.बी.) 30/05/2020
भडगाव भडगाव नगर परीषद  (7 विभाग),गाव निंभोरा (1 विभाग) (पहा, 1.37 एम.बी.) 29/05/2020
यावल फैजपूर नगर परीषद  (3 विभाग) ,यावल नगर परीषद  (8 विभाग), गाव कोरपवाली (1 विभाग),दहीगाव (1 विभाग),अमोदे (1 विभाग),चुंचाळे (1 विभाग),चिंचोली (1 विभाग), (पहा, 4.50 एम.बी.) 30/05/2020
धरणगाव धरणगाव नगर परीषद  (5 विभाग),गाव चोरगाव (1 विभाग) (पहा, 2.76 एम.बी.) 01/06/2020
मुक्ताईनगर गाव मन्यारखेडा (1 विभाग) (पहा, 180 के.बी.) 19/05/2020
रावेर रावेर नगर परीषद  (4 विभाग) ,सावदा नगर परीषद  (6 विभाग), गाव निंभोरा सिम (1 विभाग),मस्कावद सिम (1 विभाग),खानपूर (1 विभाग), गाते(1 विभाग), चिनावल(1 विभाग), कुंभारखेडा(1 विभाग), वाघोदा खु.(1 विभाग) (पहा, 6.12 एम.बी.) 03/06/2020
जामनेर जामनेर नगर परीषद (6 विभाग),गाव पळसखेडे बु.(1 विभाग),पाळधी (1 विभाग),दोंदवडे (1 विभाग),गारखेडा बु. (1 विभाग),नाचणखेडे(1 विभाग) (पहा, 4.87 एम.बी.) 03/06/2020
एरंडोल एरंडोल नगर परीषद (3 विभाग),गाव वरखेडी (1 विभाग),ताडे (1 विभाग) (पहा, 3.84 एम.बी.) 31/05/2020
पारोळा पारोळा नगर परीषद (3 विभाग),गाव वेल्हाने खु.(1 विभाग) (पहा, 1.94 एम.बी.) 28/05/2020
चाळीसगाव चाळीसगाव नगर परीषद (2 विभाग),गाव टाकळी प्र.चा.(1 विभाग),डोणदिगर,(1 विभाग) (पहा, 964 के.बी.) 30/05/2020
तहसीलचे नाव प्रतिबंधित क्षेत्राचे नाव आणि क्रमांक अद्ययावत दिनांक