सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - नियतन - जळगाव जिल्हा (केरोसीन)