सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - नियतन - जळगाव जिल्हा
एकात्मिक बालविकास सेवायोजना भुसावळ प्रकल्प जानेवारी २०१६ ते मार्च २०१७
एकात्मिक बालविकास सेवायोजना भुसावळ प्रकल्प ऑक्टोबर २०१७ ते डिसेंबर २०१७
एकात्मिक बालविकास सेवायोजना जिल्हा परिषद एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७
एकात्मिक बालविकास सेवायोजना जिल्हा परिषद ऑक्टोबर २०१७ ते डिसेंबर २०१७
कल्याणकारी संस्था आश्रमशाळा व वसतिगृह ऑक्टोबर २०१६ ते मार्च २०१७
सुधारित केरोसीन एक्स डेपो रेट