सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - नियतन - जळगाव जिल्हा
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना भुसावळ प्रकल्प ऑक्टोबर २०१५ ते डिसेंबर २०१५
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना जिल्हा परिषद ऑक्टोबर २०१५ ते डिसेंबर २०१५
कल्याणकारी संस्था आश्रमशाळा व वसतिगृह -एप्रिल २०१५ ते सप्टेंबर २०१५
सुधारित केरोसीन एक्स डेपो रेट