a

जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत १५ पंचायत समित्या सार्वत्रिक निवडणुक २०१७

अंतिम मतदार यादी

टिप :- सदरची मतदार यादी ही भारत निवडणुक आयोगाकडील दि. २१/०१/२०१७ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम मतदार यादीवर आधारित असुन ती केवळ नागारिकांच्या माहितीस्तव आह

अ.क्र. पंचायत समितीचे नाव जिल्हा परिषद निवडणुक विभाग क्रमांक व नाव
1
2
3
4
1 चोपडा 1 चौगांव- विरवाडे
    2 अडावद-धानोरा प्र.अ.
    3 अकुलखेडा - चुंचाळे
    4 घोडगांव-लासूर
    5 चहार्डी - बुधगांव
    6 वर्डी - गोरगांवले
2 यावल 7 किनगांव बु.-डांभुर्णी
    8 हिंगोणे-सावखेडेसिम
    9 न्हावी प्र.यावल-बामणोद
    10 साकळी-दहिगांव
    11 भालोद-पाडळसा
3 रावेर 12 पाल केऱ्हाळा
    13 ऐनपूर खिरवड
    14 निंभोरा बु- तांदलवाडी
    15 वाघोदाबु -विवरा बु.
    16 चिनावल - खिरोदा प्र.या.
    17 थोरगव्हण - मस्कावद
4 मुक्ताईनगर 18 अंतुर्ली-उंचदा
    19 मुक्ताईनगर-निमखडी
    20 कु-हा-वढोदा
    21 चांगदेव-रुई्खेडा
5 बोदवड 22 नाडगांव - मनुर बु.
    23 साळशिंगी शेलवड
6 भुसावळ 24 साकेगाव-कंडारी
    25 हतनुर-तळवेल
    26 कु-ह -वराडासिम
7 जळगांव 27 कानळदा - भोकर
    28 आसोदा - ममुराबाद
    29 नशिराबाद - भादली
    30 शिरसोली प्र.बो. - चिंचोली
    31 म्हसावद- बोरनार
8 धरणगांव 32 साळवा - बांभोरी बु.
    33 सेानवद - पिंप्री खु.
    34 पाळधी बु - बांभोरी प्रचा.
9 अमळनेर 35 कळमसरे-जळोद
    36 पातोंडा - दहिवद
    37 मुडी प्र डांगरी - मांडळ
    38 जानवे - शिरुड
10 पारोळा 39 वसंतनगर - शिरसोदे
    40 शेळावे बु. - म्हसवे
    41 मंगरुळ - शिरसमणी
    42 देवगाव - तामसवाडी
11 एरंडोल 43 विखरण-रिगणगाव
    44 तळई -उत्राण
    45 कासोदा-आडगाव
12 जामनेर 46 पळासखेडे प्र.न., नेरी दिगर.
    47 वाघारी, -बेटावद बुा.
    48 शहापूर, - देऊळगांव
    49 पाळधी, - लोंढ्री बुा.
    50 शेंदुर्णी, नाचणखेडे
    51 वाकोद,- पहुरपेठ
    52 फत्तेपूर, तोंडापूर
13 पाचोरा 53 बांबरूड प्र.बो. - कुरंगी
    54 लोहारा- कु-हाड खु.
    55 पिंपळगांव बु.- शिंदाड
    56 लोहटार - खडकदेवळा
    57 नगरदेवळा - बाळद बु.
14 भडगांव 58 आमडदे - गिरड
    59 गुढे - वडजी
    60 कजगांव - वाडे
15 चाळीसगांव 61 बहाळ - कळमडु
    62 दहिवद- मेहुनबारे
    63 सायगांव - उंबरखेड
    64 टाकळी प्र.चा - करगांव
    65 वाघळी - पातोंडा
    66 रांजणगाव - पिपरखेड
    67 तळेगाव - देवळी
    500 डिलीटेड व्होटर