मुखपृष्ठ | जिल्हा प्रशासन | जिल्हा दृष्टीक्षेप | इतिहास | पर्यटन | नदीजोड प्रकल्प |संपर्क / प्रतिसाद

जिल्हा निवड समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१६

a
नियुक्ती आदेश
वाहन चालक लिपीक टंकलेखक तलाठी (पेसा क्षेत्र बाहेरील) तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)
a
अंतिम निवड यादी
खुला (स.आ.व्य.) प्रवर्गात अपंग वाहन चालक कनिष्ठ लिपीक लिपीक टंकलेखक तलाठी (पेसा क्षेत्र बाहेरील) तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)
a
a
a
a
फक्त कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी
वाहन चालक कनिष्ठ लिपीक लिपीक टंकलेखक तलाठी (पेसा क्षेत्र बाहेरील) तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)
a
उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची तात्पुरती यादी
वाहन चालक कनिष्ठ लिपीक लिपीक टंकलेखक तलाठी (पेसा क्षेत्र बाहेरील) तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)
a
तलाठी (पेसा क्षेत्र बाहेरील व पेसा क्षेत्रातील) पदाच्या लेखी परीक्षा दिनांक ११/०९/२०१६ ची सुधारित व अंतिम आदर्श उत्तर तालिका
a
a
कनिष्ठ लिपीक व लिपीक टंकलेखक लेखी परीक्षा दिनांक ०४/०९/२०१६ ची सुधारित व अंतिम आदर्श उत्तर तालिका
a
 
 
तलाठी (पेसा क्षेत्र बाहेरील व पेसा क्षेत्रातील) लेखी परीक्षा दिनांक ११/०९/२०१६ ची आदर्श उत्तर तालिका
 
कनिष्ठ लिपीक व लिपीक टंकलेखक लेखी परीक्षा दिनांक ०४/०९/२०१६ ची आदर्श उत्तर तालिका
 
वाहन चालक लेखी परीक्षा दिनांक ०४/०९/२०१६ ची आदर्श उत्तर तालिका